Vid köp av NOLLVISION har ni möjlighet att teckna ett abonnemang, en service som AMT Dialog AB byggt in i sitt verktyg, i syfte att stödja REKTORER och LÄRARE/ANDRA VUXNA i att lättare kunna hålla likabehandlingsplanen levande.

Abonnemanget innehåller:

  • Abonnemanget innebär att vi, AMT Dialog AB ansvarar för de ändringar av text på textbäraren (plexiglastavlan), som föranleds av ändringar gjorda av SKOLVERKET. Ändringarna tillförs den nya textbäraren, som skickas ut vid årsskiftet.
  • Abonnemanget ger Er möjlighet att revidera texten på NOLLVISION, 1 gång per innevarande år, i samband med att textbäraren byts ut. Ändringarna skall kommuniceras och godkännas av AMT Dialog AB. Ändringar i text skall då vara AMT Dialog AB tillhanda senast 31/10 innevarande år. Ändringarna tillförs den nya textbäraren, som skickas ut vid årsskiftet.
  • Abonnemanget ger er en ny textbärare vid varje årsskifte. Med en ny f��������������rg på ”årsagendan”, så det syns att NOLLVISION är uppdaterad. Innefattas abonnemanget av ett klassrumspaket, byts den textbäraren också ut.

Abonnemangsperioder:

  • 1-års abonnemang innebär att det första året efter tecknande av avtal, innehåller ovanstående erbjudande och fortsätter löpande 1 år i taget, om inte uppsägning sker senast 3 m����������������������������������������������nader innan avtalet löper ut.
  • 3-års abonnemang innebär att det första året efter tecknande av avtal, innehåller ovanst����������������������������������������ende erbjudande och fortsätter löpande 3 år i taget, om inte upps��������gning sker senast 3 månader innan avtalet löper ut. Sker ingen f��rnyelse eller uppsägning, löper avtalet 1 år i taget tills annat avtalas.
  • Abonnemang är knutet till enskild TAVLA.

Avtal:

  • Tecknande av avtal sker automatiskt vid köp av startpaket 1 eller 2.
  • Avtalet gäller från det datum påskrift görs, oavsett överenskommelser om leveransdatum.